icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Zapytanie ofertowe nr 3/NWNIP/UD/1.4IIE dotyczące realizacji usług projektowych

Zapytanie ofertowe nr 3/NWNIP/UD/1.4IIE dotyczące realizacji usług projektowych

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty realizację usług projektowych w ramach projektu „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0013/20.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe,
  2.  Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
  3.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
  4.  Plan realizacji usługi – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
  5.  Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat min. 3 zlecenia związane z projektowaniem usług, gdzie wartość każdego zlecenia wynosiła co najmniej 20 tys. PLN – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
  6.  Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci zrealizowali ciągu ostatnich 3 lat min. 3 zlecenia związane z projektowaniem usług, które opierały się na wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych – Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Skip to content