icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/DST/2021 dotyczące dostawy środków trwałych tj. odciągi oparów, 2 szt

VSHAPER Sp. z o.o., Tajęcina 105, 36-002 Jasionka zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci komputerów – 4 sztuki w ramach projektu pn. „Produkcja udoskonalonej drukarki 3D” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w  przedsiębiorstwach, Działanie: 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.02.02-00-1404/18.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

  1. Wzór formularza ofertowego
  2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

Skip to content