icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Zapytanie ofertowe nr 11/WNIP/1.4IIE dotyczące dostawy oprogramowania

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych w postaci:

  1. Oprogramowania – infrastruktury do streamingu obrazu i dźwięku (1 kpl.),
  2. Systemu informatycznego umożlwiającego obsługę panelu klienta z możliwością m.in. dokonywania rezerwacji i płatności oraz platformy do obsługi treści e-learningowych (1 kpl.)

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00- 18-0013/20.

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Skip to content