icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Zapytanie ofertowe nr 2/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych wraz z montażem i próbnym uruchomieniem

Zapytanie ofertowe nr 2/DST/1.4IIE dotyczące dostawy środków trwałych wraz z montażem i próbnym uruchomieniem

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych wraz z montażem i próbnym uruchomieniem w ramach projektu „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0013/20.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2.  Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Skip to content