icon flag VSHAPER Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z funduszy UE.
social media icon social media icon

News

Oferta na dostawę oprogramowania do tworzenia treści e-learningowych, doc, zdjęcia, infografiki, video (1 kpl.) NR 7/WNIP/1.4IIE

VSHAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zaprasza do złożenia oferty na dostawę wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowanie do tworzenia treści e-learningowych, doc, zdjęcia, infografiki, video (1 kpl.) w ramach projektu pn. „ROZWÓJ VSHAPER SP. Z O.O.W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0013/20.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Skip to content